Polityka systemu zarządzania środowiskowego

Nadrzędnym celem Spółdzielni Pracy „ Argo-Film” jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów, przy zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska.

Specjalizujemy się w zbiórce, odzysku i przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii, odpadów fotochemicznych z przemysłu poligraficznego, fotograficznego i pracowni rtg.

Mając na uwadze wymagania oraz dobro zainteresowanych stron, jednocześnie przestrzegając obowiązujących uregulowań prawnych i innych, realizujemy działania dot. ciągłego doskonalenia funkcjonowania naszej firmy oraz wdrożonego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami normy: PN-EN ISO 14001:2005.

Bieżący nadzór nad funkcjonującym SZŚ sprawuje Pełnomocnik ds. SZŚ a Zarząd Spółdzielni Pracy „ARGO-FILM” deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów na realizację niniejszej Polityki SZŚ.

Kierownictwo Spółdzielni Pracy „ARGO-FILM”,. zapewnia, że Polityka SZŚ jest zrozumiana przez pracowników, publicznie dostępna oraz zakomunikowana wszystkim osobom pracującym na naszą rzecz i w naszym imieniu.

Zobowiązujemy się do:

  • prowadzenia działalności w zakresie redukcji w/w odpadów w środowisku,
  • stosowania efektywnych i przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych,
  • respektowania mających zastosowanie przepisów prawnych i innych wymagań związanych z działalnością naszej firmy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, w tym dotyczących znaczących aspektów środowiskowych,
  • zapobiegania zanieczyszczeniom oraz zmniejszania niekorzystnego oddziaływania na środowisko,
  • opracowywania planów i okresowych przeglądów realizacji wyznaczonych celów zarządzania środowiskowego,
  • ciągłego doskonalenia standardu obsługi naszych partnerów i klientów,
  • zaangażowania wszystkich pracowników oraz ich indywidualną odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
  • systematycznego podnoszenia świadomości pracowników w zakresie środowiska i jakości usługi,
  • oceny funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego poprzez audity wewnętrzne a w razie konieczności podejmowanie niezbędnych działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych,
  • dokonywania przeglądów Polityki SZŚ i ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z PN-EN ISO 14001:2005.